ผู้อำนวยการนางสาวศศิรินทร์ มหาวงศนันท์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายประสงค์ ตันดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายณัฐพล ไชยยงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนายสันติ สุริยะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกนายสุวิทย์ แก้วบุญเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนางสาวจงจิน ไชยโนฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดและสาขาวิชาธุกิจค้าปลีก
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดและสาขาวิชาธุกิจค้าปลีก
ครู ชำนาญการนางสาวทรัพย์อนันต์ อันถามล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนายรวีโรจน์ รัตนา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนายเอกวุฒิ คำสุวรรณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
หัวหน้างาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูนายสมควร อุปจักร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนางสาวชนากานต์ บุญมา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานนาฏยา คำวัง
หัวหน้างาน งานการเงิน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายธวัชชัย เมืองพรหม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครูนางสิรินภัส จุมปา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดและสาขาวิชาธุกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูนายอัศวิน มีเดช
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการนายอรรถชัย ทิศหน่อ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
ครูนางสาวธนาภรณ์ กุนดี
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูนางสาวภัณฑิรา บุญเรือง
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครูว่าที่ร้อยตรีวิศรุต ศรีทะโร
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาววิภาพร นวนดั้ว
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษานายจารุวิทย์ ยินดี
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากรนายเกรียงศักดิ์ ฑีฆาวงค์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครู ชำนาญการนางจิราภรณ์ บางบ่อ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดและสาขาวิชาธุกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูนายธีรวัฒน์ ไชยสมทิพย์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุนายยุทธนา คำปาตัน
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวเยาวมาลย์ ปานพงษ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษานายนพพล คำเผือ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
พนักงานราชการ(สอน)นายฉัตรชัย ขระเขื่อน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ครูนางสาวมัทรี เชื้อหมอ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูอัตราจ้างนายฤทธิกรณ์ เขื่อนเป็ก
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายกฤษฎา ก๋าคำมูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนายสมศักดิ์ กุลสุรินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนายอิสรินทร์ สิวรากรณ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายชนะภัย จมพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
เจ้าหน้าที่นางจุฬาลักษณ์ ทองอินปัน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางนิษฐรัศมิ์ วังโพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวดาริน แก้วตา
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวอาทิตยา เรืองชู
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวณภัทรชากร คำมงคล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาวแคทลียา ชัยเสนา
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนางสาววัลย์ลิกา คำมี
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษานายภูกิจ พุ่มจีน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสมัน หมอกแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายนเรศ เพชรพิชัย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาคร หมอกแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายจรัญโญ สมโนชัย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายนิพนธ์ กุณาดี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสาวกุหลาบ อินต๊ะเนตร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่