ผู้อำนวยการนางสาวศศิรินทร์ มหาวงศนันท์
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการนายประสงค์ ตันดี
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษนายณัฐพล ไชยยงค์
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้บริหาร ชำนาญการนายสันติ สุริยะ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนกนายสุวิทย์ แก้วบุญเรือง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างยนต์
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครู ชำนาญการนายจิรวัฒน์ จักรปิง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ครู ชำนาญการนางสาวมัทรี เชื้อหมอ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานบัญชี
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานปกครองนางสาวจงจิน ไชยโนฤทธิ์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการตลาดและสาขาวิชาธุกิจค้าปลีก
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาการตลาดและสาขาวิชาธุกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานการเงิน
ครู ชำนาญการนางสาวทรัพย์อนันต์ อันถามล
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครู ชำนาญการนายเอกวุฒิ คำสุวรรณ
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูประจำ แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
ครูนางสาวธนาภรณ์ กุนดี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครูนายสมควร อุปจักร์
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ครูนายยุทธนา คำปาตัน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
หัวหน้างานนาฏยา คำวัง
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายธวัชชัย เมืองพรหม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครูนางสิรินภัส จุมปา
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดและสาขาวิชาธุกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
ครูนายรวีโรจน์ รัตนา
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครูนายอัศวิน มีเดช
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู ชำนาญการนายอรรถชัย ทิศหน่อ
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูนายปริยะ ดอกแก้ว
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาช่างยนต์
ครูนางสาวภัณฑิรา บุญเรือง
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครูว่าที่ร้อยตรีวิศรุต ศรีทะโร
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายกฤษฎา ก๋าคำมูล
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างยนต์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวชนากานต์ บุญมา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครูผู้ช่วยนายจารุวิทย์ ยินดี
หัวหน้างาน งานประชาสัมพันธ์
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางจิราภรณ์ บางบ่อ
หัวหน้างาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการตลาดและสาขาวิชาธุกิจค้าปลีก
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูนายธีรวัฒน์ ไชยสมทิพย์
หัวหน้างาน งานอาคารสถานที่
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐานนางสาวเยาวมาลย์ ปานพงษ์
หัวหน้างาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายนพพล คำเผือ
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชน
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูประจำนายฤทธิกรณ์ เขื่อนเป็ก
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายสมศักดิ์ กุลสุรินทร์
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ผู้ช่วยงาน งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาววิภาพร นวนดั้ว
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
ครูอัตราจ้างนายฉัตรชัย ขระเขื่อน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
ผู้ช่วยงาน งานอาคารสถานที่
ครูนายตนุพงษ์ สนธิ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางานนายชนะภัย จมพงษ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน
เจ้าหน้าที่นางจุฬาลักษณ์ ทองอินปัน
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียนนางนิษฐรัศมิ์ วังโพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีนางสาวดาริน แก้วตา
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจนายอิสรินทร์ สิวรากรณ์
เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอาทิตยา เรืองชู
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผลนางสาวณภัทรชากร คำมงคล
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาว ณัฐมน พึ่งภพ
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษและการบริการชุมชนนายภูกิจ พุ่มจีน
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)นายสมัน หมอกแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายนเรศ เพชรพิชัย
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นางสาคร หมอกแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายจรัญโญ สมโนชัย
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นายนิพนธ์ กุณาดี
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(พนักงานขับรถยนต์)นางสาวกุหลาบ อินต๊ะเนตร
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่นายสุทธิชัย ปีมลือ
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่
เจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่(ยาม)